COLEGIUL SILVIC BUCOVINA
CAMPULUNG MOLDOVENESC
VINERI 10.01.2014
  NUMELE SI PRENUMELE        
7-8 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 8-9 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 9-10 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 10-11 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA 11-12 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 12-13 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 13-14 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA 14-15 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA
PROF. DE SERVICIU            
  Baltag Maria             9F             10F     10A     12C              
  Barbu Voichița       11A     11C     9A       9B     11B                     Flocea Veronica              
  Bedrule Cristian                                 12B     12A               Corbotiuc Virginia              
  Birgovan Daciana       10G     11E                                        
  Blanaru Florentina       10F     12E             11F     12E     12G              
  Boguș Liviu       12A     12G     11E       12F           9A              
  Buburuzan Dana       2pB           2pC       9F     10G                     8 - 14 9 C Flocea Veronica                              
  Cârloanță Evghenia                   11B       2pA     11A     11E               7 - 13 9 D Niga Paraschiva                              
  Cîmpan Teodor             2pB             2pC     2pA                     8 - 11 1p B Iosep Cristina                              
Cîrlugea Șerban                                       12B               11 - 13 1p B Șuhani Măriuca                              
Corbotiuc Virginia             12B     11D       11B     10B     9B               13 - 14 1p B Șuhani Măriuca  
Cuciurean Alina       12B     11A     12A                                   8 - 14 1 p C Măgurean Cecilia                            
Cuciurean Andreea                   10D             11G     11A       10A                            Atomei Valeriu                                  
Curea Aurelia       11E           10F             10C     10D                                     Jora Dănuț                                  
Dascalu Ana Maria       2pC     2pA     10E       12G     12D     11D                                                    
Gavra Ana                           10D     2pC     10A                                                    
Ghelbere Mihaela       10A     10C     9F       11D                                                                
Havîrneanu Mirela       10B     11F     10A       12E     9B     12F                                                    
Holuță Aurel                                               11A                                            
Hopp Cristina       12D     12F     10B       12D                                                                
Jaluba Petru                                       11C                                                    
Latiș Ana       2pA     12C     11G       10C     10E     9F              
Lițu Viorica       12G           10C       10E     10D                    
Lungu Mihaela       12F     10F     12E                                  
Lupescu Nicoleta       9A     11G     11C       10B     11E     10F              
Macar Maria       11B     9A     9B                                  
Miroș Liliana       9E     10B                                        
Mîrzac Lidia       11C     10A     11A       9A     11D                    
Moroșan Birău Oana       11F           11F       11G     9E     11F       9A      
Niga Paraschiva                                       10E       10E      
Nutescu Gabriela             2pC     2pA             2pB                    
Olari Cristina       11G     10G     9E       10G                          
Pasinciuc Alina       11D     11D                                        
Piticar Michaiel                           11A     11C     11B              
Popescu Claudiu       10D           12B       10A     12A                    
Prodan Alina       12C     10E     2pB       12A     10F     10B               DIRECTOR,
Sasu Mihaela       12E     12D     12D       12C     12F     12D       12B      
Simian Anda                           11C     9A     10C               DR. ING. CUCIUREAN CRISTIAN
Știrbu Leonte       9B     11B     12F       2pB     11F                    
Șuhani Lăcrămioara       9F     9E     10G                                  
Țăranu Oana                   12C       9E     9F     10G       12C      
Totoescu Viorel             12A     12G       12B     12C     12E              
Uriciuc Dorel       10C     10D                                        
Zaharia Cornelia       10E     9B             11E     12G     9E       9B