COLEGIUL SILVIC BUCOVINA
CAMPULUNG MOLDOVENESC
JOI 9.01.2014
  NUMELE ȘI PRENUMELE 8-9 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 9-10 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 10-11 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA 11-12 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 12-13 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 13-14 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA 14-15 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA
PROF. DE SERVICIU            
3 Baltag Maria 2pB           2pA       2pC     9E     9C              
7 Barbu Voichița 9C     9B     9A             9C                     Știrbu Leonte                
24 Blanaru Florentina 12G           12F       11F     10F     11F               Țăran Oana                
  Buburuzan Dana 2pA     10F     10D       9F           10B       10E      
39 Cârloanță Evghenia 11C     11G     11G       2pB           11E              
43 Corbotiuc Radu             9B       9C     9A             9B      
61 Corbotiuc Virginia                     9B     11C     10C       9D       8 - 14 11 A Piticar Michaiel                              
  Cuciurean Andreea 10F     9C     11D       11D           9B               14 - 20 11 A Barbu Cristian                              
64 Cuciurean Elena 10D     10C     10B             10A                     14- 20 11 B Piticar Michaiel                              
67 Curea Aurelia 10C     10D             11E     10D     11G       11G       8 - 14 12 A Cuciurean Alina                              
69 Dascalu Ana Maria 9F     2pB     2pB       10C     11E     12D       11C       8 - 14 12 B Cîrlugea Șerban                              
Debren Violeta 9B     10B     10G       10G     11F                     8 - 10 1p B Șuhani Măriuca                              
Gavra Ana 12F     10E             10B                           10 - 11 1pB Gavra Ana                              
Ghelbere Mihaela       10A     10C       11C     11D     10D               11 - 12 1p B Șuhani Măriuca                              
Grigore Carmen 10G     10G                   12E     12E               12 - 15 1p B Iosep Cristina                              
Hău Ancuța                                 11D       11D       13 - 14 2pB Gavra Ana                              
Havîrneanu Mirela       12D     11E       9A           9F       10G       8 - 14 1p C Măgurean Cecilia                                  
Hopp Cristina 10B     12E     9D       12F                                                Atomei Valeriu                                  
Hrițcu Alina 12D     2pA     12D             2pA                                           Jora Dănuț                                  
Jaluba Iuliana                           10B     10A       10C                                            
Latiș Ana 12E     11D     2pC             2pB                                                          
Lungu Mihaela 11G     12G     12E       10F     11G     10F                                                    
Lupescu Nicoleta 10A     9A     11C                                                                        
Macar Maria 9A     11F     10F                                                                        
Miroș Liliana 10E     9E     12C       10E     12F             9C                                            
Mîrzac Lidia 11D     9F     11F       10A     9F     11C       9A      
Moroșan Birău Oana             9C       11G     9D     12C              
Niga Paraschiva 9D     9D     10E       9D           9D              
Olari Cristina             9E       12G     12G     10G              
Pasinciuc Alina 12C     12C             12C                          
Prodan Alina 2pC     11C     10A       2pA     12C                    
Sasu Mihaela       12F             12E     12D     12G               DIRECTOR,
Simian Anda                     9E     10C     9A              
Știrbu Leonte 11F     2pC                   10E     12F               DR. ING. CUCIUREAN CRISTIAN
Șuhani Lăcrămioara                           10G     9E              
Țăranu Oana 9E           9F       10D                          
Zaharia Cornelia 11E     11E     12G       12D     9B     10E       12C