COLEGIUL SILVIC BUCOVINA
CAMPULUNG MOLDOVENESC
MARȚI 7.01.2014
  NUMELE ȘI PRENUMELE   8-9 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 9-10 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 10-11 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA 11-12 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 12-13 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 13-14 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA 14-15 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA
7-8 PROF. DE SERVICIU          
  Birgovan Daciana   11B           11E                                  
12 Blanaru Florentina   12G     12E             12F     10F                     Cuciurean Andreea            
18 Boguș Liviu                       12G     12F     11E       9B       Niga Cristina              
26 Buburuzan Dana   10C     9A     1pB       10E           1pC       9E      
  Cârloanță Evghenia                           12D     12G                
31 Ciulei Despina   11G     11G                   9F     11F               8 - 14 10 A Cuciurean Alina                            
  Ciupercovici Mihai   10G     1pB     11G       10G                           8 - 14 10 B Piticar Michaiel                            
  Corbotiuc Virginia         10E     12A             11A     11B               14 - 20 11 C Jaluba Petru                                
51 Cuciurean Andreea               9B       10D     11G     11A       9C       8 - 14 11 D Hău Anca                              
54 Dascalu Ana Maria   12F     12D     12E                                   8 - 14 2p A Cuciurean Elena                                
55 Debren Violeta   12D     9C     12C       9F     9E                     8 - 11 2p B Iosep Cristina                                
56 Flocea Veronica                       9B     12C     12C       9A       11 - 12 2p B Iosep Cristina                                
  Ghelbere Mihaela   10D     9D     12B       12B                           12 - 14 2p B Olari Cristina                                
62 Grigore Carmen   12E     11F     9F       10F     11F     9F               9 - 15 2p C Latiș Florin                                
63 Havîrneanu Mirela   1pB     9F     9E             10D     9C       12A                            Atomei Valeriu                                
64 Holuță Aurel                       9C     9B     9A       11B                             Jora Dănuț                                
65 Hopp Cristina   11E           12F       12E     11B     12D       9D                                          
67 Jaluba Iuliana                             12A     10D       12B      
71 Jaluba Petru         11A     11B                                  
Latiș Ana   9C     12C             12D     12B     9E              
Latis Florin   1pC                                              
Lungu Mihaela   10F     12G                   12E     12F              
Lupescu Nicoleta   9D     10F     10C       11E                          
Macar Maria   9B     11B     10F       12A     9A     12E              
Măgurean Cecilia               1pC       1pC     1pC     1pC              
Miroș Liliana   11A     12F     9C                                  
Mîrzac Lidia   9A     12A     10G       11F                          
Moroșan Emilia         1pC             1pB           10E              
Nedelea Raluca               12D             10G     10F       10D      
Niga Paraschiva                       9D     10E     9D              
Olari Cristina   9E     10G     12G       9E                          
Popescu Claudiu   12B     10C                                        
Popescu Ramona               11A       9A           12B       9F       DIRECTOR,
Prodan Alina   12A     11E     10D       10C                          
Sasu Mihaela                       12C     12G     12A               DR: ING. CUCIUREAN  CRISTIAN
Simian Anda   11F           11F       11A     9D     10C              
Socoleanu Daniela         9B     9D             9C     9B              
Șuhani Lăcrămioara   9F     9E             11G     1pB                    
Ștefan Ionuț                             11E     10G       10F      
Totoescu Viorel   10E     10D     9A       11B     10C     1pB              
Zaharia Cornelia   12C     12B     10E