COLEGIUL SILVIC ”BUCOVINA”

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

 

PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR CU PĂRINȚII

AN ȘCOLAR 2013-2014

 

Sem I

Nr ședință

Perioada / Data

Tematica ședințelor cu părinții

Ședința 1

 

05 oct. 2013

(clasele a IX- a si a XII- a)

 

Ora 10,00

 

1. Stabilirea reperelor organizatorice pentru comunicarea diriginte-familie (prezentare, întocmirea bazei de date cu adrese poștale, reședința/flotant, telefon fix/mobil/serviciu, e-mail, telefon/e-mail școala si diriginte, orar, medic de familie etc.)

2. Prezentarea atribuțiilor comitetului de părinți al clasei

3. Alegerea comitetului de părinți al clasei (președinte, 1 membru – aspecte administrativ – financiare, 1 membru - aspecte educative; numirea președintelui comitetului de părinți al clasei ca delegat al comitetului de părinți al clasei; numirea unuia dintre membri ca delegat al comitetului de părinți al clasei (în cazul absenței motivate a președintelui)

4. Prezentarea normelor din R.OI (în special capitolele Părinții, Evaluarea, Drepturile elevilor, Îndatoririle elevilor,  Recompensarea elevilor, Sancțiuni aplicate elevilor)  și particularizări / întăriri ale normelor stipulate în ROI: - interzicerea fumatului, consumului de alcool, droguri în școală si riscurile privind consumul acestor substanțe; obligația de a purta la vedere ecusonul școlar pe perioada programului; plata daunelor rezultate în urma deteriorării / distrugerii bunurilor colegiului; interzicerea aducerii de persoane străine pe perioada programului școlar)

5. Prezentarea normelor interne ale căminului colegiului (pentru părinții elevilor ce beneficiază de aceste servicii)

6. Oferirea de informații privind structura anului școlar (accent pe: delimitarea semestrelor școlare și stagiile de practic㠖 dacă este cazul)

7. Oferirea de informații referitoare la: profesorii noi ce predau la clasa, orarul clasei, rechizitele/ manualele pe care trebuie sa si le achiziționeze (în măsura informațiilor deținute de la colegii profesori ce predau la clasa), obligativitatea purtarii uniformelor si insemnelor scolii, relația dintre nota de la purtare și promovarea școlară  (scăderea notei la purtare cu un punct pentru fiecare 10 absențe nemotivate / scăderea notei la purtare pentru încălcarea îndatoririlor elevilor, conform R.O.I., putând duce la:

- repetenție (scăderea notei la purtare pt. încălcarea îndatoririlor elevilor din R.I / pt. absențe) pentru elevii din învățământul obligatoriu

- repetenție (scăderea notei la purtare pt. încălcarea îndatoririlor elevilor din R.I) pentru elevii din învățământul postobligatoriu

- exmatriculare (preaviz- la 20 de abs./an; exmatriculare - la 40 de abs./an) pentru elevii din învățământul postobligatoriu.

8. Prezentarea măsurilor de securitate adoptate de școală pe perioada / în afara programului școlar: interzicerea părăsirii școlii pe durata pauzelor mici; obligația de a purta la vedere ecusonul școlar; monitorizarea video a spațiului școlar.

9. Pregătirea riguroasă a examenului de bacalaureat (studiu individual, consultații, simulări probe, monitorizarea permanenta a nivelului de pregătire al elevilor - condiție esențiala pentru înscrierea in bacalaureat)

10. Anunțarea programului săptămânal de consultații cu părinții;

11. Aplicarea unui chestionar pentru părinți necesar obținerii de informații relevante pentru: completarea catalogului, completarea fiselor psihopedagogice etc. (obligatoriu la cls. a IX-a și la clasele cu diriginți noi)

12. Semnarea acordurilor cadru de parteneriat pentru educație școală / familie / elev (obligatoriu la cls. a IX-a) – se vor dezbate obligațiile părinților conform acordului de parteneriat;

13. Aducerea la cunoștință a eventualelor evenimente, activități școlare și extrașcolare ce pot avea loc și în care elevii clasei se pot implica de-a lungul anului școlar.

14. Sugestii / probleme ridicate de părinți

05 oct.2013

ora 11.00

Ședința Adunării Generale a Părinților

1. Prezentarea atribuțiilor Consiliului Reprezentativ al părinților, Alegerea Comitetului Reprezentativ al Părinților pe școală

2. Desemnarea reprezentanților Comitetului Reprezentativ al Părinților ca delegați oficiali în structurile decizionale ale unității de învățământ – CEAC și Consiliul de administrație; desemnarea unui membru al Comitetului Reprezentativ al Părinților pe școală ca delegat oficial în structurile Comitetului Reprezentativ al Părinților pe școală, în cazul absenței motivate a Președintelui.

3. Prezentarea raportului managerial al anul școlar trecut

4. Discutarea planului managerial 2013-2014 și completarea acestuia cu cele mai importante obiective/ propuneri /soluții venite din partea părinților

Ședința 2:

15 decembrie 2013,

ora 10:00

- ședințe la nivelul fiecărei clase

1. Prezentarea situației școlare și disciplinare (note, absențe, eventuale scăderi ale notei la purtare cauzate de încălcări ale R.O.I. etc.) pentru  fiecare elev din clasă

Dezbaterea unor probleme de interes și a soluțiilor posibile la nivel de clasă / școală:

- acte de indisciplină: agresiune fizică, vulgaritate verbală / vestimentară, distrugerea bunurilor școlii, aducerea de persoane străine în școală, consumul de băuturi alcoolice /tutun etc.

- absenteism școlar / chiul în masă / abandon școlar

- măsurile de securitate luate de școală (interzicerea părăsirii școlii pe durata pauzelor mici; obligația de a purta la vedere ecusonul școlar; monitorizarea video a spațiului școlar)

- masuri ameliorative pentru elevii cu rezultate slabe la învățătură și măsuri pentru dezvoltarea performantelor elevilor

- măsuri educative pentru creșterea coeziunii sociale la nivel de clasă etc.

2. Aducerea la cunoștință a evenimentelor, activităților școlare și extrașcolare ce au avut loc și în care elevii clasei s-au implicat / au obținut rezultate deosebite

3. Aducerea la cunoștință a evenimentelor, activităților școlare și extrașcolare ce vor avea loc și în care elevii clasei se pot implica până la finalul anului școlar.

4. Prelucrarea metodologiei de continuare a studiilor în învățământul postobligatoriu (pentru – clasa a X-a liceu)

5. Prelucrarea metodologiei de Bacalaureat 2014 (pentru clasele terminale)

6. Prelucrarea metodologiei examenului de obținere a certificatului de competențe profesionale (pentru clasele terminale)

7. Discutarea aspectelor administrativ - financiare privind emiterea actelor de studii

8. Discutarea aspectelor administrativ – financiare și educative privind organizarea și desfășurarea cursului festiv și a balului absolvenților (pentru clasele terminale)

9. Aplicarea unui scenariu didactic

Sem II

Ședința 3

 

23 feb. 2014

Ora 10,00

(ședințe la nivelul fiecărei clase)

1.      Prezentarea situației școlare și disciplinare pentru semestrul I (note, absențe, eventuale scăderi ale notei la purtare cauzate de încălcări ale R.I etc.) pentru  fiecare elev din clasă

Dezbaterea unor probleme de interes și a soluțiilor posibile la nivel de clasă / școală:

-          acte de indisciplină: agresiune fizică, vulgaritate verbală / vestimentară, distrugerea bunurilor școlii, aducerea de persoane străine în școală, consumul de băuturi alcoolice /tutun etc.

-          absenteism școlar / chiul în masă / abandon școlar

-          măsurile de securitate luate de școală (interzicerea părăsirii școlii pe durata pauzelor mici; obligația de a purta uniforma si la vedere ecusonul școlar; monitorizarea video a spațiului școlar)

-          masuri ameliorative pentru elevii cu rezultate slabe la învățătură și măsuri pentru dezvoltarea performanțelor elevilor

-          măsuri educative pentru creșterea coeziunii sociale la nivel de clasă etc.

2.      Implicarea părinților în atragerea de fonduri către Asociația Părinților de la Colegiul Silvic Câmpulung Moldovenesc, prin direcționarea a 2% din impozitul pe anul 2010 către asociație (pentru părinții care nu au donat incă 2% din impozitul pe 2013)

Notă: fondurile astfel obținute vor fi folosite în exclusivitate pentru facilități acordate elevilor cu rezultate bune la învățătură, implicați în activități de voluntariat, sau cu dificultăți, precum și pentru finanțarea unor proiecte educative.

3.      Aducerea la cunoștință a evenimentelor, activităților școlare și extrașcolare ce au avut loc și în care elevii clasei s-au implicat / au obținut rezultate deosebite

4.      Aducerea la cunoștință a evenimentelor, activităților școlare și extrașcolare ce vor avea loc și în care elevii clasei se pot implica până la finalul anului școlar.

5.      Prelucrarea metodologiei de continuare a studiilor în învățământul postobligatoriu (valabil pentru clasa a X-a liceu,

6.      Prelucrarea metodologiei de Bacalaureat 2014 (pentru clasele terminale)

7.      Prelucrarea metodologiei examenului de obținere a certificatului de competențe profesionale

8.      Prelucrarea metodologiei examenului de atestat (pentru clasa a XII-a)

9.      Discutarea aspectelor administrativ - financiare privind emiterea actelor de studii (pentru clasele terminale)

Ședința 4:

 

13 apr.2014,

ora 10:00

- ședințe la nivelul fiecărei clase

1. Prezentarea situației școlare și disciplinare la sfârșitul semestrului II și a anului școlar (situații de corigență, note, absențe, eventuale scăderi ale notei la purtare cauzate de încălcări ale R.I etc.) pentru  fiecare elev din clasă

Dezbaterea unor probleme de interes și a soluțiilor posibile la nivel de clasă / școală:

- acte de indisciplină: agresiune fizică, vulgaritate verbală / vestimentară, distrugerea bunurilor școlii, aducerea de persoane străine în școală, consumul de băuturi alcoolice /tutun etc.

- absenteism școlar / chiul în masă / abandon școlar

- măsurile de securitate luate de școală (interzicerea părăsirii școlii pe durata pauzelor mici; obligația de a purta la vedere ecusonul școlar; monitorizarea video a spațiului școlar) și prezentarea planului de măsuri suplimentare privind securitatea elevilor, propus pentru anul școlar următor.

- măsuri ameliorative pentru elevii aflați în situația de corigență și propunerea de masuri pentru dezvoltarea performantelor elevilor în anul școlar următor

2. Aducerea la cunoștință a evenimentelor, activităților școlare și extrașcolare ce au avut loc și în care elevii clasei s-au implicat / au obținut rezultate deosebite

3. Aducerea la cunoștință a evenimente, activități școlare și extrașcolare ce vor avea loc și în care elevii clasei se pot implica de-a lungul anului școlar.

4. Discutarea aspectelor concrete, particularizate pe fiecare elev, privind continuarea studiilor în învățământului obligatoriu (pentru clasele din învățământului obligatoriu – IX/X)

5. Discutarea aspectelor concrete, particularizate pe fiecare elev, privind pregătirea pentru bacalaureat, a rezultatelor de la simulări și propunerea de măsuri care să vizeze îmbunătățirea situației și creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat (pentru clasele terminale)

Notă

Fiecare diriginte va prezenta calendarul desfășurării examenelor de certificare a competențelor profesionale, respectiv bacalaureat.

6. Discutarea aspectelor concrete, particularizate pe fiecare elev, privind pregătirea pentru examenul de obținere a certificatului de competențe profesionale

7. Discutarea aspectelor administrativ-financiare privind emiterea actelor de studii (pentru clasele terminale); prezentarea situației colectării fondurilor necesare pentru acte de studii.

8. Aplicarea unui chestionar privind gradul de satisfacție al părinților referitor la serviciile oferite de școală.(chestionarele vor fi aplicate unui eșantion de 4 părinți pe clasă)

Notă

Chestionarele sunt individuale și vor fi predate împreună cu procesul verbal al ședinței. Interpretările calitative și cantitative privind rezultatele chestionarului de feed-back aplicat părinților vor fi prezentate în prima ședință din anul următor.

13 apr. 2014

ora 11:00

- ședința Adunării Generale a Părinților

1. Dezbateri privind eficiența utilizării fondului comitetului de părinți pe școală, în vederea susținerii calității educației la nivelul colegiului

2. Prelucrarea metodologiei de continuare a studiilor în învățământul postobligatoriu (valabil pentru clasa a X-a liceu)

3. Prelucrarea metodologiei de Bacalaureat 2014 (pentru clasele terminale)

4. Prelucrarea metodologiei examenului de obținere a certificatului de competențe profesionale

5. Prelucrarea metodologiei examenului de atestat (pentru clasa a XII-a)

6. Prezentarea interpretărilor calitative și cantitative privind rezultatele chestionarului de feed-back aplicat părinților elevilor colegiului

7. Propunerea de investiții programe / activități educative de către părinți, pentru anul școlar următor

 

 

 

Director,                                                                                                                       Consilier educativ,

dr. ing. Cuciurean Cristian                                                                                prof. Debren Violeta